REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez LEO GROUP Mariusz Szoda , Wolności 16/13, 22-100 Chełm, NIP 563-208-02-89, REGON 06048640, zwanym dalej „Administratorem”, w ramach sklepu internetowego THEMES.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Administrator kontaktuje się z Użytkownikami z wykorzystaniem poczty elektronicznej info@themes.pl i korespondencyjnie pod adresem Wolności 16/13, 22-100 Chełm.

 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu oferuje sprzedaż szablonów do sklepów internetowych oraz usługi informatyczne z nimi związane. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

 5. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.

 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do wszelkich materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

 8. Administrator ma prawo usunąć materiały naruszające punkt poprzedni.

 9. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

 10. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

 11. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 2 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 2. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

 12. Za pośrednictwem Serwisu sprzedawane są wyłącznie treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i w stosunku do których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 13. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

 14. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

  2. zmiany danych Administratora,

  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

 1. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub rozpatrywania reklamacji przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Użytkownik-konsument może także skorzystać z innych możliwości pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KORZYSTAJĄC Z SERWISU INTERNETOWEGO THEMES.PL, WYRAŻASZ JEDNOCZESNĄ AKCEPTACJĘ ZASAD NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MASZ PRAWO DO ZMIANY LUB USUNIĘCIA SWOICH DANYCH Z NASZEJ BAZY.


DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU THEMES.PL
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu serwisu oraz umowy jaką zawiera Użytkownik poprzez rejestracje i zamówienie w serwisie.

Administratorem danych jest właściciel serwisu LEO GROUP MARIUSZ SZODA, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik rejestrując się na stronie themes.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a themes.pl
Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w themes.pl pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie maila do administratora themes.pl 
W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.


kod rabatowy "es49-5484-7594" -25% na usługi w nazwa.pl najlepszy hosting dla sklepów prestashop